ส่งต่อให้เพื่อน

วัดป่าภูก้อน

อาณาจักรพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธในประเทศไทย ด้วยเนื้อที่ 3,000 ไร่ ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีและขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์เงียบสงบ สมสภาพตามแนวทางวัดป่า เป็นที่ประดิษฐานพุทธมณีอันยิ่งใหญ่ล้ำค่า

พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ รายรอบไปด้วยศาลาอีก 5 หลัง อยู่บนลานเขาอาสนะพุทธะ ออกแบบอย่างวิจิตร ซ่อนปริศนาธรรม เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของธรรมที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินไปสู่ความสิ้นสุดแห่งทุกข์ ภายในวิหารประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากประเทศอิตาลี ประดับประดาฐานองค์พระด้วยเรื่องราวพุทธประวัติปรินิพพาน มหาปรินิพพานสูตร เล่าเรื่องในการที่พระพุทธองค์ทรงวางพระพุทธศาสนาไว้ค้ำคูณโลก ด้วยภาพปั้นนูนต่ำ หล่อด้วยทองแดง ผนังภายในวิหารบอกเล่าเรื่องทศชาติด้วยการแกะสลักลายเป็นรูปเทพต่างๆ 22 องค์อย่างละเอียด งดงาม หัวเสาด้านพระเศียรประดับด้วยมหาเทพ 5 องค์ และเรียงรายด้วยบุรุษเทพอีก 17 องค์

ส่งต่อให้เพื่อน