ส่งต่อให้เพื่อน

วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดวา วัดแจง หรือวัดอรุณ เปนพระอารามหลวงชั้น เอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เปนวัดที่สวยโดดเดนริมน้ำเจาพระยา มีพระปรางคที่ สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีพระประธานในพระอุโบสถที่หลอในสมัยรัชกาลที่ 2 เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระวิหาร อนุสาวรียธรรมเจดีย ภูเขาจำลอง รวม ไปถึงรูปพญายักษยืนเฝาซุมประตูยอดมงกุฎอยู 2 ตน โดยชาวบานเรียกกัน ติดปากวา ยักษวัดแจง เปรียบเปนสัญลักษณหนึ่งของวัดแหงนี้

ส่งต่อให้เพื่อน
สถานที่อื่นที่น่าสนใจ