ส่งต่อให้เพื่อน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

จากต้นน้ำถึงป่าชายเลน…

พื้นที่ปลายน้ำของจังหวัดชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร-ป่าชายเลน

จังหวัดชุมพรมีชายหาดที่ทอดยาวกว่า 200 กิโลเมตร จนได้รับการขนานนามว่า หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ ประตูสู่ภาคใต้ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว “น้ำทะเลสวยใสและแหล่งชมธรรมชาติที่น่าดึงดูดใจ” หนึ่งในนั้นต้องมีชื่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยเรียงรายกว่า 40 เกาะ อยู่ด้วยอย่างแน่นอน เดิมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติหาดทรายรี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปี 2542 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปะทิว อำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน ทั้งในส่วนของป่าชายเลน ภูเขา ชายหาด ท้องทะเล และหมู่เกาะที่นี่ไม่เพียงเหมาะแก่การดำน้ำตื้นเพื่อดูปะการังเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย ไม่ว่าเดินชมป่าชายเลนตามเส้นทางที่เป็นสะพานไม้ทอดยาว หรือพายคายักไปทักทายป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด สำหรับการพักผ่อนแล้ว แม้ชุมพรจะเป็นแค่ประตูสู่ภาคใต้ แต่ก็เป็นประตูที่สวยงาม สร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบ นอกจากนั้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรแห่งนี้ได้ชื่อว่ามีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี

ปลูกป่าชายเลน-ชุมพร

ปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูธรรมชาติ

23 กรกฎาคม 2559 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดโครงการปลุกป่าประชารัฐฯ ขึ้น โดยเป็นการปลูกป่าชายเลน 170 ไร่ บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา ซึ่งการปลูกป่าชายเลนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ตรวจยึดคืน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง หลังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรได้ตรวจยึดพื้นที่คืนจากบริษัทเอกชนที่บุกรุกป่ากว่า 2,703 ไร่ ปัจจุบันสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ หากปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูเองจะใช้เวลานาน และหากใช้งบประมาณของทางราชการอย่างเดียวจะต้องใช้จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายรัฐบาล การปลุกป่าชายเลนจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งสมดุล และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน รักษาระบบนิเวศให้สมดุล และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร-เส้นทางศึกษาป่าชายเลน

 

กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย

นอกจากป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรยังมีกิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อออกเดินเรือคือ ไปถ่ายภาพฝ่ามือพระพุทธเจ้าที่เกาะง่ามใหญ่ ส่วนด้านตะวันตกของเกาะนี้น้ำจะตื้น นักดำน้ำสามารถพบปะการังขนนก ดอกไม้ทะเล กัลปังหา สำหรับเกาะลังกาจิวเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะชุมพร อีกทั้งเกาะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ เนื่องจากในอดีตรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสมายังที่แห่งนี้ถึง 3 ครั้ง ที่สำคัญคือมีลายพระหัตถ์จารึก จปร. และปี ร.ศ. จำหลักอยู่บนแผ่นหินบริเวณปากทางเข้าถ้ำ และอีกหนึ่งเกาะที่ต้องไปคือ เกาะทะลุ เป็นจุดดำน้ำยอดนิยมและเป็นแหล่งชุมนุมของฝูงปลาน้อยใหญ่สีสันสวยงามที่แหวกว่ายอวดความงามในท้องทะเล

นอกจากจุดสำคัญที่ได้กล่าวไปนั้น ภายในอุทยานหมู่เกาะชุมพรแห่งนี้ยังมีหลากหลายเกาะแก่งที่น่าสนใจ โดยแต่ละเกาะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความงดงามที่อุดมสมบูรณ์แตกต่างกันออกไป

ป่าชายเลน-ชุมพร

ป่าชายเลน พื้นที่ปลายน้ำของจังหวัดชุมพร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริว่า “…ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยกำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกัน อนุรักษ์ และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกาง และปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…”

อุทยานแห่งชาติ-หมู่เกาะชุมพร-00

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

จากพระราชดำริข้างต้นเกี่ยวกับป่าชายเลนคือสิ่งที่กรมป่าไม้ได้น้อมนำมาปฏิบัติกันทั่วประเทศ เช่น เดียวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลนโดยการดูแลของ คุณรักพงษ์ บุญย่อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร นับว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ร่วมสนองพระราชดำริ โดยการมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ชุมชนตั้งอยู่ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าสำหรับป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรแห่งนี้ คุณรักพงษ์เล่าว่า “พื้นที่ตรงนี้เปรียบเสมือนปลายน้ำ โดยมีการอนุรักษ์ป่าชายเลนหลายรูปแบบ เช่น เปิดให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ให้มีการจัดการที่ถูกต้องและจัดสร้างสะพานไม้เดินป่า เพื่อศึกษาธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติ-หมู่เกาะชุมพร

ป่าชายเลน นอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ อีกด้วย” นับเป็นมิติหนึ่งของการพัฒนาป่าไม้ที่คุณรักพงษ์อาศัยความเกี่ยวพันและเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษย์และธรรมชาติ ที่มีวิธีการดำเนินงานสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนยอมรับและเข้าร่วมงานปลูกป่า โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าต้นน้ำ ลำธาร และสำหรับที่นี่คือป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ปลายน้ำของจังหวัดชุมพร ตามโครงการจากภูผาสู่มหานที

ส่งต่อให้เพื่อน