ส่งต่อให้เพื่อน

วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสายการบินนกแอร์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “ท่องโลกกว้างกับวิทยุการบิน” ตอนวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยนำเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี จำนวน 42 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ โครงการฟารม์ตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยได้จัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหาความรู้ส่งเสริมทักษะพัฒนาด้านการเกษตร และการงานด้านปศุสัตว์ในครัวเรือนเพ่อื บริโภคในชีวติ ประจำวนั การทำอาชพี เสริมรวมทั้งเรียนรู้การจัดทำรายรับ-รายจ่ายครัวเรือนซึ่งน้องๆ ได้รับทั้งความสนุกและความรู้มากมายที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้

ส่งต่อให้เพื่อน